Zásady ochrany osobných údajov

Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť a chceli by sme, aby ste sa z hľadiska ochrany Vašich osobných údajov cítili počas návštevy našej webovej stránky bezpečne. Dodržiavame nové požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (tzv. „GDPR“).

Berlin - Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 50722191 je prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním Vašich údajov na webovej stránke  www.gripvis.sk  (ďalej len „webová stránka“). Na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov sa môžete obrátiť na tejto adrese: A. Menarini Research & Business Service GmbH, Datenschutzbeauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín alebo mu pošlite e-mail na adresu:  dpo.slovakia@berlin-chemie.com.

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Osobné údaje sú údaje, ktoré odkazujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (napr. meno, adresa a e-mailová adresa). Keď navštívite našu webovú stránku, zozbierame osobné údaje, ktoré spracúvame v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov (GDPR). Tieto údaje bez schválenia nezverejňujeme, ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Vaše údaje uchovávame len dovtedy, kým sú potrebné na výkon našej webovej stránky a súvisiacich služieb alebo kým sme zo zákona alebo povinní Vaše údaje uchovávať.

V súvislosti s týmito pravidlami na ochranu údajov by sme Vás chceli informovať o tom, aké údaje zbierame počas Vašej návštevy na webovej stránke a ako tieto údaje používame.

Táto online ponuka nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov.

Údaje, ktoré sa spracúvajú pri návšteve našej webovej stránky

Keď sa naša webová stránka používa len na informačné účely, takže sa neregistrujete ani nám iným spôsobom neposkytujete informácie, spracúvame len tie osobné údaje, ktoré Váš prehliadač prenesie na náš server. Ak si chcete pozrieť našu webovú stránku, zozbierame nasledovné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sa zobrazila naša webová stránka a aby sa zabezpečila stabilita a bezpečnosť webovej stránky (právnym základom je článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR):

  • IP adresa,
  • dátum a čas návštevy,
  • rozdiel v časovom pásme v porovnaní s Greenwichským časom (GMT),
  • vyžiadaný obsah (konkrétna lokalita),
  • prístupový stavový kód/HTTP stavový kód,
  • množstvo dát prenesených pri každom prípade,
  • webová stránka, z ktorej prišla žiadosť,
  • prehliadač,
  • operačný systém alebo jeho rozhranie,
  • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Údaje sa uchovávajú po dobu sedem dní a po jej uplynutí sa údaje automaticky vymažú.

Použitie súborov cookie

Podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR používame na našej webovej stránke na jej optimalizovanie súbory „cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré automaticky vytvára váš prehliadač a ukladá ich vo Vašom zariadení (napr. v laptope, tablete, smartfóne), keď navštívite našu webovú stránku. V súbore cookie sa uložia informácie, ktoré sa ukážu v spojení s konkrétne používaným zariadením. To neznamená, že Vás dokážeme priamo identifikovať. Účelom súborov cookie je to, aby bolo pre Vás využívanie našich služieb zábavnejšie. Relácie cookie používame napríklad na zistenie toho, či ste už navštívili jednotlivé stránky našej webovej stránky. Takéto súbory cookie sa automaticky vymažú hneď po tom, ako opustíte našu webovú stránku.

V záujme pohodlia používateľa používame aj dočasné súbory cookie, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení počas konkrétne definovaného časového obdobia. Ak znova navštívite našu stránku, aby ste využili naše služby, okamžite vieme, že už ste našu webovú stránku navštívili, čo ste zadali a aké nastavenia ste zvolili, takže ich už nemusíte znova zadávať.

Súbory cookie navyše používame na štatistické zaznamenávanie a analyzovanie používania našej webovej stránky, aby sme pre Vás optimalizovali naše služby a aby sa zobrazovali informácie, ktoré sú prispôsobené konkrétne Vám. Vďaka týmto súborom cookie dokážeme rozpoznať používateľov, ktorí už našu webovú stránku navštívili. Po uplynutí definovaného časového obdobia sa tieto súbory cookie automaticky vymažú. 

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Môžete nastavenia svojho prehliadač upraviť tak, aby sa vo Vašom zariadení neukladali žiadne súbory cookie alebo aby sa pred nastavením nového súboru cookie zobrazilo upozornenie. Ak však úplne deaktivujete súbory cookie, môže sa stať, že nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Spracúvanie údajov počas kontaktovania

Keď poskytnete nasledovné informácie, môžete sa nás prostredníctvom kontaktného formulára opýtať na naše produkty a služby: Akademický titul, Priezvisko, Meno, Emailová adresa, Povolanie, Spoločnosť, Krajina, Telefón, Fax. Použitie kontaktného formulára je dobrovoľné.

Keď sa s nami skontaktujete e-mailom, uložíme si informácie, ktoré nám poskytnete (napr. Vašu e-mailovú adresu, možno Vaše meno a telefónne číslo), aby sme tak mohli odpovedať na Vaše otázky.

Uchovávame informácie, ktoré nám poskytnete za účelom kontaktovania, aby sme s Vami mohli komunikovať (v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f) GDPR).

Ak nám poskytnete informácie týkajúce sa možných vedľajších účinkov našich liekov, zo zákona sme povinní tieto informácie spracovať a uložiť (v súlade s článkom 9, ods., písm. i) GDPR).

V tejto súvislosti získané údaje vymažeme vtedy, keď ich už nie je potrebné uchovávať, prípadne obmedzíme ich spracúvanie v súlade so zákonnými povinnosťami na ich uchovávanie.

Google (Universal) Analytics

Táto webová stránka používa webovú analytickú službu Google (Universal) Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. s registrovaným sídlom v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Službu Google (Universal) Analytics používame na analyzovanie a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky. Vďaka získanej štatistike môžeme zlepšovať naše služby a upraviť ich tak, aby boli pre Vás, ako používateľa, zaujímavejšie. Vo výnimočných prípadoch, kedy sa Vaše osobné údaje prenášajú do USA, spoločnosť Google uplatňuje EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom používania Google (Universal) Analytics je článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

Google (Universal) Analytics využíva technické prostriedky (napr. súbory cookies, t.j. textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača), vďaka ktorým možno analyzovať to, ako využívate webovú stránku. Informácie týkajúce sa Vášho používania našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa aj uchovávajú. Keď je však IP adresa na tejto webovej stránke anonymizovaná, IP adresa sa pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných signatárov konvencie Európskeho hospodárskeho priestoru skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenesie celá IP adresa a skráti sa až tam. Anonymizovaná IP adresa, ktorú Váš prehliadač prenesie v rámci Google Analytics, sa nespojí s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

Stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii tu:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  môžete zabrániť tomu, aby sa údaje, ktoré vygeneruje súbor cookie o Vašom používaní webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy), zbierali a odosielali spoločnosti Google a aby ich spoločnosť Google spracúvala.

Namiesto doplnku prehliadača môžete kliknúť na tento link aby sa v budúcnosti prostredníctvom služby Google Analytics nezbierali údaje na tejto webovej stránke. Na Vašom koncovom zariadení sa potom bude potom ukladať tzv. opt-out cookie. Ak chcete súbory cookie vymazať, musíte znova kliknúť na tento link.

Príjemcovia osobných údajov a prenos údajov do tretích krajín

Nežiaduce udalosti

Ak sa dozvieme o možných prípadoch nežiaducich reakcií súvisiacich s jedným z našich produktov, zo zákona sme povinní zdokumentovať a zdieľať príslušné informácie (vrátane osobných informácií) s úradmi na celom svete a v prípade potreby ďalšieho hodnotenia aj kontaktovať strany, ktoré takýto prípad nahlásili.

Vymáhanie práv

S cieľom presadzovať naše práva alebo chrániť naše práva alebo práva tretích strán s držiteľmi takýchto práv, konzultantmi a úradmi.

Poskytovatelia externých služieb v súvislosti so spracúvaním údajov:

Používame poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú pri vykonávaní našich služieb. Títo poskytovatelia služieb v našom mene spracúvajú údaje v súlade s našimi pokynmi a pod naším dohľadom výhradne pre účely popísané v týchto pravidlách na ochranu súkromia. Títo poskytovatelia služieb môžu sídliť aj mimo EÚ (napr. služba „G Suite“ Google Írsko). Podnikneme všetky potrebné kroky na to, aby sme zabezpečili adekvátnu ochranu Vašich údajov v súlade s požiadavkami na ochranu údajov podľa predpisov Európskej únie. Ak sa Vaše údaje prenášajú do krajín mimo EHP, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany údajov prostredníctvom vhodných záruk, ako sú napr. štandardné zmluvné doložky na ochranu údajov, ktoré poskytuje Európska komisia, EÚ rezolúcia primeranosti alebo tzv. EU-US Privacy Shield.

Bezpečnosť údajov

Na ochranu osobných údajov pred zneužitím, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia sú v súlade so súčasným stavom techniky.

Vaše práva a kontaktné informácie

Všeobecné práva

Môžete požadovať informácie o údajoch, ktoré o Vás uchovávame, a máte právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom formáte alebo vo formáte, ktorý dokážu prečítať stroje. V odôvodnených prípadoch môžete požiadať aj o vymazanie, úpravu alebo obmedzenie spracovania Vašich údajov. Ak sa Vaše osobné údaje prenesú do krajiny mimo EÚ, ktorá neposkytuje náležitú ochranu, môžete si vyžiadať kópiu zmluvy alebo inú záruku toho, že sa implementovala náležitá ochrana osobných údajov.

Právo namietať

V odôvodnených prípadoch môžete navyše namietať voči spracovaniu osobných údajov tam, kde spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho legitímneho záujmu (toto platí, ak je právnym základom článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR).

Toto sa týka najmä spracovania Vašich údajov pre účely analýzy a marketingu prostredníctvom Google (Universal) Analytics.

Odvolanie súhlasu

Ak ste súhlasili so spracovaním osobných údajov v súvislosti s používaním našej webovej stránky a s ňou súvisiacich služieb, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom v budúcnosti.

Kontaktné informácie

Ak si chcete tieto práva uplatniť, obráťte sa, prosím, na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov, ktorého zastihnete na vyššie uvedenej adrese alebo aj emailom na  dpo.slovakia@berlin-chemie.com .

Okrem toho sa môžete v prípade akýchkoľvek obáv obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, e-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk , Tel.: +421 (2) 323 132 14, +421 2 323 132 20.

Zmeny Pravidiel na ochranu osobných údajov

Tieto Pravidlá na ochranu osobných údajov môžu byť z našej strany aktualizované. O každej ich zmene budeme informovať na tomto mieste. V prípade významných zmien uverejníme na našej webovej stránke alebo prostredníctvom emailu výrazné upozornenie. V prípade ak je to vyžadované právnymi predpismi, Vás požiadame o predchádzajúci súhlas. Odporúčame Vám tieto Pravidlá na ochranu osobných údajov pravidelne kontrolovať za účelom zistenia vykonaných zmien.

Dátum

Pravidlá o ochrane údajov zo dňa 4.2.2020